Trang web của chúng tôi – tdtc.care – nơi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đa dạng, đặt trọng tâm vào việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Đây là cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý một cách an toàn và bảo mật.

chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin tại tdtc.care

Chính sách bảo mật Thông Tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành trên từng trang, và thông tin về thiết bị của bạn, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, và hệ điều hành.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông tin liên quan đến dịch vụ.
  • Tương tác với người dùng, bao gồm cung cấp hỗ trợ khách hàng và phản hồi các yêu cầu.
  • Gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị, nếu bạn chọn nhận. Phân tích và nghiên cứu để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi, hoặc hủy hoại không được phép. Những biện pháp này bao gồm:

  • Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải.
  • Bảo vệ các cơ sở dữ liệu và máy chủ bằng các tường lửa và các biện pháp an ninh khác.
  • Thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ và kiểm tra bảo mật.
  • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ cho nhân viên và đối tác cần thiết.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với: Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác làm việc cùng chúng tôi để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Cơ quan pháp luật, nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng, hoặc người khác sẽ có trách nhiệm liên đới.